+31 6 538 26 807      info@poppiesandpastries.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1.Definities

1.1.In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.Poppies & Pastries de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Patisserie Poppies & Pastries gevestigd aan de Rijswijkseweg 656 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer  62431358;

b.klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Poppies & Pastries;

c.overeenkomst: de overeenkomst tussen Poppies & Pastries en de klant;

d.product: de taart, het gebak en/of een aanverwant product, die door Poppies & Pastries wordt geleverd;

e.website: de website www.poppiesandpastries.nl;

f.consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2.Algemeen

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Poppies & Pastries en de klant.

2.2.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3.Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Poppies & Pastries en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3.Aanbiedingen en assortiment

3.1.Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.

3.2.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3.Poppies & Pastries is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Poppies & Pastries is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.

3.4.Het assortiment dat wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4.Afbeeldingen en overige gegevens

4.1.Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website of in folders gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5.Totstandkoming van de overeenkomst

5.1.De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:

a.de gehele bestelprocedure heeft doorlopen en het bestelformulier heeft ondertekend; of

b.het aanbod en/of de offerte van Poppies & Pastries schriftelijk danwel digitaal heeft aanvaard.

5.2.Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Poppies & Pastries de klant een schriftelijke danwel digitale bevestiging dat de bestelling in behandeling word genomen.

5.3.De bestelling kan pas in behandeling worden genomen als de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 6.Prijzen en bezorgkosten

6.1.De vermelde prijzen in offertes zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

6.2.De vermelde prijzen op de website of in folders zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.

6.3.De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

6.4.De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Poppies & Pastries van tijd tot tijd worden gewijzigd.

6.5.De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten, toeleverings kosten etc. welke gelden op het moment van aanbieding.

Artikel 7.Giftcard en vouchers

7.1.De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op giftcards of vouchers die worden uitgegeven door Poppies & Pastries.

7.2.De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de giftcard of voucher vermeld.

7.3.De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de giftcard of voucher vermeld. Na de vervaldatum is de giftcard of voucher niet meer geldig.

7.4.Giftcards en vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door Poppies & Pastries worden geleverd.

7.5.De giftcard of de voucher of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 8.Betaling

8.1.De klant zijnde een bedrijf kan de bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

a.via internetbankieren;

b.met creditcard;

c.met de giftcard of voucher;

d.op factuurbasis.

8.2.Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

8.3.Indien de klant niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Poppies & Pastries maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

8.4.De klant zijnde een consument kan de bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

a.via internetbankieren;

b.met creditcard;

c.met de giftcard of voucher;

d.op factuurbasis.

8.5.Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur tot maximaal 7 dagen vóór levering van het product te betalen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9.Levering

9.1.Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan zal Poppies & Pastries zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor kiezen om een vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te ontbinden.

9.2.De levertijden en de daarbij behorende tarieven worden duidelijk aan de klant vermeld.

9.3.Indien het product minimaal een week van te voren besteld is, kan het product geleverd worden, tenzij anders is aangegeven.

9.4.Standaard kan de bestelling worden opgehaald tussen 10:00 uur en 17:00 uur op de door de klant gekozen datum met uitzondering van zondagen en maandagen.

9.5.De door de klant opgegeven leverdatum is vanaf een week van te voren definitief mits een aanbetaling is gedaan.

9.6.Bij de klant zijnde een bedrijf wordt de bestelling geleverd tot aan de receptie.

9.7.Bij levering wordt om de handtekening gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.

Artikel 10.Annulering

10.1.Bij annuleringen langer dan 7 dagen voor de leverdatum zal de eventuele aanbetaling volledig worden terug vergoed.

10.2.Bij annulering binnen 7 dagen voor de ophaaldatum wordt 50% van het totaalbedrag terug vergoed.

10.3.Bij annulering binnen 2 dagen voor de ophaaldatum vervalt het recht op teruggave van eventuele aanbetalingen dan wel het totaalbedrag.

Artikel 11.Personaliseren van het product

11.1.Poppies & Pastries is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.

11.2.Een afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn, tenzij met de klant anders is overeengekomen.

11.3.Het is de klant niet toegestaan Poppies & Pastries een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Poppies & Pastries constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Poppies & Pastries het recht de bestelling te annuleren.

11.4.Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Poppies & Pastries tracht het aangeleverde bestand van het product zo nauwkeurig mogelijk te benaderen, maar maakt nooit taarten identiek na en geeft daaromtrent geen enkele garantie.

Artikel 12.Herroepingsrecht voor consumenten

12.1.De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc.

12.2.Artikel 12.1 is niet van toepassing indien het product:

a.naar de specificaties van de klant is vervaardigd;

b.het product snel kan bederven of verouderen, zoals een geleverde taart of geleverd gebak.

12.3.Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn verzend- of reiskosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

12.4.Poppies & Pastries zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.

Artikel 13.Klachten

13.1.Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct bij levering aan Poppies & Pastries gemeld te worden. Indien de klant het product accepteert terwijl het product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Poppies & Pastries meldt, dan is Poppies & Pastries niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

13.2.Andere eventuele gebreken die bij de levering onzichtbaar zijn dienen binnen 24 uur na levering aan Poppies & Pastries gemeld te worden.

13.2.Klachten worden door Poppies & Pastries binnen 24 uur afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 24 uur onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

13.4.Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer door ons herverkocht kunnen worden, kunt u niet ruilen of retourneren. Bent u niet tevreden over de kwaliteit, neemt u dan contact met ons op.

Artikel 14.Klantenservice

14.1.Vragen over de bestelling of klachten kan de klant schriftelijk melden bij:

Patisserie Poppies & Pastries t.n.v. Klantenservice 

e-mail: info@poppiesandpastries.nl

Artikel 15.Aansprakelijkheid en verjaring

15.1.Poppies & Pastries kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;

b.enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2.Poppies & Pastries is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of onbeschikbaarheid van haar website wegens onderhoud of anderszins.

15.3.De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Poppies & Pastries is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

15.4.Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Poppies & Pastries aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

15.5.De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.

15.6.Poppies & Pastries is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Poppies & Pastries is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.7.Indien Poppies & Pastries aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Poppies & Pastries beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.8.Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Poppies & Pastries vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Poppies & Pastries kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 16.Overmacht

16.1.In geval van overmacht is Poppies & Pastries niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Poppies & Pastries als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

16.2.Van overmacht aan de zijde van Poppies & Pastries is o.a. sprake indien Poppies & Pastries verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Poppies & Pastries als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

16.3.Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Poppies & Pastries ten gevolge waarvan Poppies & Pastries haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 17.Intellectuele eigendomsrechten

17.1.De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Poppies & Pastries geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

17.2.Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Poppies & Pastries mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 18.Geheimhouding

18.1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

18.2.Poppies & Pastries verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

Artikel 19.Beveiliging en internet

19.1.Poppies & Pastries zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Poppies & Pastries kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 20.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1.Op elke overeenkomst tussen Poppies & Pastries en de klant is Nederlands recht van toepassing.

20.2.Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Poppies & Pastries worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Poppies & Pastries gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Poppies & Pastries zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.